Regulamin usługi

Regulamin świadczenia usług przez Feel Event

1. Postanowienia ogólne

 

Definicje:

a) Usługobiorca lub klient – osoba fizyczna korzystająca z atrakcji, w których rezerwacji pośredniczy Usługodawca lub które sam organizuje, dla celów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, zobowiązany do przestrzegania Regulaminu, działający przy zawieraniu umowy z Usługodawcą w imieniu własnym oraz pozostałych uczestników przez  niego zgłoszonych.
b) Osoba trzecia lub podwykonawca – podmiot, który bezpośrednio realizuje usługę na rzecz Usługobiorcy, we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
c) Atrakcje – usługi transportowe, rozrywkowe i rekreacyjne, w których rezerwacji pośredniczy Usługodawca lub które sam organizuje.
d) Strona internetowa – serwis internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem
e) Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich.
f) Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta atrakcje do zapytania o dostępność, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
g) Operator płatności – System płatności PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198 Poznań), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
h) Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
i) Regulamin – niniejszy regulamin

Kontakt z firmą:

Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: info@feelevent.pl
b) pisemnie na adres: Niedźwiady 53, 62-800 Kalisz
c) a także telefonicznie pod numerem: 791 475 554 w godz. 9:00 – 18:00 w dni robocze.

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy Santander Bank Polska S.A  41 1910 1048 2410 2217 9940 0001

 

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Usługodawcę drogą elektroniczną usług:

a) pośrednictwa w rezerwowaniu usług transportowych, rozrywkowych lub rekreacyjnych, świadczonych na rzecz Usługobiorcy (klienta) przez osobę trzecią – Feel Event Szymon Kęszka w takich sytuacjach nie jest bezpośrednim wykonawcą usługi, a jedynie pośredniczy w rezerwacji usługi i z tego tytułu pobiera opłatę rezerwacyjną.
b) organizowania usług transportowych, rozrywkowych lub rekreacyjnych, świadczonych na rzecz Usługobiorcy bezpośrednio przez Usługodawcę.
1.2. Wykonawcą wydarzeń rozrywkowych jest Feel Event Szymon Kęszka z siedzibą przy ul. Niedźwiady 53, 62 – 800 Kalisz, NIP: 968 – 093 – 13 – 27, REGON 302826574, zwany dalej ,,Usługodawcą”.

1.3. Organizatorem jest osoba, która zgłasza grupę do wydarzenia rozrywkowego/atrakcji (organizator grupy, koordynator grupy), zwany dalej ,,Usługobiorcą”. Usługobiorca działa przy zawieraniu umowy w imieniu własnym oraz pozostałych uczestników.

1.4. Zawarcie umowy o zorganizowanie wydarzenia rozrywkowego w pośrednictwie organizacji wieczoru kawalerskiego lub panieńskiego za pośrednictwem strony internetowej możliwe jest wyłącznie po dokonaniu rezerwacji przy użyciu formularza zgłoszeniowego dostępnego w każdej zakładce danej atrakcji po najechaniu kursorem i kliknięciu „zapytaj o dostępność”.

1.5. Dokonując rezerwacji, Usługobiorca wybiera rodzaj atrakcji, datę i miejsce w jakim ma być ona zorganizowana, a nadto zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych (imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu, adresu poczty e – mail). Aby sfinalizować dokonanie rezerwacji, wymagane jest zaakceptowanie przez Usługobiorcę regulaminu usługi oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

1.6. Po dokonaniu rezerwacji, Usługobiorca otrzymuje potwierdzenie dokonania rezerwacji na podany w formularzu zgłoszeniowym adres poczty e – mail. Potwierdzenie zawiera szczegóły rezerwacji (dane Usługobiorcy, data i godzina wydarzenia, rodzaj wybranej atrakcji oraz pozostałe informacje niezbędne do realizacji wydarzenia rozrywkowego).

1.7. Usługobiorca zobowiązany jest do wpłaty całości należności za pośrednictwo w rezerwacji usługa w zakresie rezerwacji usług transportowych, rozrywkowych lub rekreacyjnych w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania podsumowania zamówienia na adres poczty e – mail podany w formularzu na konto wskazane przez Usługodawcę lub wybierając operatora płatności. Wyjątkiem mogą być wpłaty, gdzie dzień realizacji usługi jest krótszy niż 3 dni, wówczas Usługobiorca będzie musiał wnieść należność przed dniem realizacji wydarzenia rozrywkowego/atrakcji. Wysokość należności określona jest w wiadomości e – mail potwierdzającej dokonanie rezerwacji, przy czym jest to prowizja – płatność za usługę pośrednictwa opisaną bliżej w pkt 1.1. ppkt a) Regulaminu, a jej wysokość uzależniona jest od wybranej atrakcji, ilości osób mających wziąć w niej udział, itp. Usługodawca oświadcza, że w tym wypadku Usługobiorcy nie przysługuje roszczenie o zwrot płatności należności, nawet jeśli do usługi ostatecznie nie dojdzie bez winy Usługodawcy

1.8. Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rezerwacyjnej za usługę zorganizowania usług transportowych, rozrywkowych lub rekreacyjnych świadczonej bezpośrednio przez Usługodawcę, na konto wskazane przez Usługobiorcę w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania podsumowania zamówienia na adres poczty e – mail podany w formularzu. Wysokość należności określona jest w wiadomości e – mail potwierdzającej dokonanie rezerwacji, przy czym jest to płatność za usługę opisaną bliżej w pkt 1.1. ppkt b) Usługobiorca oświadcza, że w razie gdyby do usługi nie doszło z winy Usługobiorcy, zobowiązuje się do zwrotu 100% uiszczonej przez Usługodawcę ceny.

1.9. Usługodawca działając na rzecz i w imieniu Usługobiorcy (klienta) świadczy usługę pośrednictwa w rezerwowaniu usług transportowych, rozrywkowych lub rekreacyjnych, świadczonych na rzecz Usługobiorcy przez osobę trzecią i nie ponosi odpowiedzialności za sposób ich realizacji przez osobę trzecią – podwykonawcę.

1.10. W przypadku, o którym mowa w pkt 1.1. ppkt a) Regulaminu, na sumę widniejącą przy każdej atrakcji składa się ustalana indywidualnie przy każdej rezerwacji kwota opłaty rezerwacyjnej (pierwsza wpłata) oraz kwota do zapłaty na miejscu u osoby trzeciej – podwykonawcy, który usługę wykonuje.

1.11. Dokonanie wpłaty należności za pośrednictwo lub organizację atrakcji oraz potwierdzenie atrakcji stanowi dokonanie pełnej rezerwacji atrakcji. W przypadku nie dopełnienia powyższej czynności, rezerwacja automatycznie zostaje anulowana. W przypadku, gdy Usługobiorca chce otrzymać fakturę VAT od Usługodawcy za opłatę rezerwacyjną za pośrednictwo opisane w pkt 1.1. ppkt a) Regulaminu lub za wynagrodzenie za organizację wydarzenia opisaną w pkt 1.1. ppkt b) Regulaminu, powinien powyższe zgłosić jeszcze przed dokonaniem płatności.

1.12. Po otrzymaniu wpłaty, Usługobiorca otrzyma wiadomość e – mail potwierdzającą dokonanie wpłaty.

1.13. W przeddzień wydarzenia (a w szczególnych wypadkach najpóźniej w dniu wydarzenia). Usługobiorca otrzyma od Usługodawcy wiadomość SMS z przypomnieniem o atrakcji.

1.14. Pozostała płatność za atrakcję, o którym mowa w pkt 1.1. ppkt a) Regulaminu, regulowana jest gotówką w dniu atrakcji, do rąk  podwykonawcy Usługobiorcy lub na wskazany przez niego numer rachunku bankowego. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Usługobiorca (klient) dokonał wcześniej wpłaty całości należności za organizację wydarzenia rozrywkowego. Usługodawca oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia między Usługobiorcą (klientem) a podwykonawcą Usługobiorcy, który jest odrębnym, niezwiązanym z Usługodawcą podmiotem. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za wystawienie przez podwykonawcę dokumentu finansowego potwierdzającego uregulowanie wynagrodzenia za usługę. Usługodawca nie jest stroną odrębnej umowy zawartej między Usługobiorcą a podwykonawcą Usługodawcy.

1.15. Płatność za organizację wydarzenia rozrywkowego, o którym mowa w pkt 1.1. ppkt b) Regulaminu, regulowana jest na wskazany przez Usługobiorcę numer rachunku bankowego lub operatora płatności i w oparciu o prawidłowo wystawiony przez niego dokument finansowy.

1.16. Oferta na stronie internetowej www.feelevent.pl nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i może ona ulec zmianie.

1.17. Szczegóły atrakcji mogą się różnić w zależności od miasta, terminu, wielkości grupy etc. i są one orientacyjne.

1.18. Usługobiorca jest zobowiązany do poinformowania pozostałych uczestników imprezy o postanowieniach w niniejszym regulaminie. Brak zapoznania się z treścią regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go. Usługodawca oraz uczestnicy wydarzenia rozrywkowego są zobowiązani do przestrzegania regulaminów podwykonawców, które mogą być dostarczone przez podwykonawców przed rozpoczęciem atrakcji.

1.19. Usługodawca lub podwykonawca zobowiązuje się do poinformowania wszystkich uczestników wydarzenia rozrywkowego o jego szczegółach i ryzykach związanych z jego realizacją przed jego rozpoczęciem. Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zaniedbania powyższego obowiązku przez Usługodawcę lub podwykonawcę.

 

2. Warunki uczestnictwa w wydarzeniach rozrywkowych

2.1. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniach rozrywkowych jest pełnoletność każdej osoby biorącej udział w imprezie oraz posiadanie ważnego ubezpieczenia medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Usługobiorca (klient) oświadcza, że wszyscy uczestnicy atrakcji są pełnoletni i ponosi pełną odpowiedzialność za pełnoletność wszystkich uczestników. Usługodawca jest zwolniony od weryfikowania pełnoletności wszystkich uczestników atrakcji i nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji. Usługobiorca korzystający z wydarzenia rozrywkowego zobowiązany jest do podania prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym niezbędnych informacji w celu prawidłowego, i bezpiecznego zrealizowania wydarzenia rozrywkowego, w związku z czym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości i szkód wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularza zamówienia ponosi wyłącznie Usługobiorca.

2.2. Usługodawca lub jego podwykonawcy mają pełne prawo do przerwania wydarzenia rozrywkowego w przypadku niestosownego zachowania któregoś z uczestników zabawy (w szczególności agresja, podejrzenie zażycia środków odurzających, nietrzeźwość zagrażająca życiu bądź zdrowiu dla samego uczestnika lub innych osób, nieodpowiedni strój wymagany np. podczas selekcji do klubu, etc.).

2.3. W przypadku przerwania wydarzenia rozrywkowego w przypadkach, o których mowa w pkt 2.2. powyżej lub gdy wydarzenie zostanie odwołane z winy Usługobiorcy, Usługodawca lub podwykonawca nie jest obowiązany do zwrotu wpłaconej należności, ani zadośćuczynienia, nawiązki, czy innej rekompensaty.

2.4. Usługodawca i podwykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uczestników wskazanych w pkt 2.2. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności, Usługobiorca jest obowiązany do sprawowania opieki nad wskazanym uczestnikiem.

2.5. Czas lub dostępność atrakcji może ulec zmianie w wskutek działania ,,sił wyższych” niezależnych od Usługodawcy, jakimi są m.in. żałoba narodowa, nieodpowiednia pogoda, uszkodzenie mechaniczne transportu (np. limuzyn), których nikt nie mógł wcześniej przewidzieć, zlikwidowanie działalności przez podwykonawcę, wycofanie oferowanej wcześniej atrakcji przez podwykonawcę (np. sprzedaż środka trwałego/majątku). W takim przypadku Usługobiorca może skorzystać z jednego z uprawnień opisanych w pkt 2.6. poniżej.

2.6. W przypadku braku możliwości realizacji wydarzenia rozrywkowego z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy lub jego podwykonawców, niezwłocznie powiadomi on o tej okoliczności Usługobiorcę na adres mailowy wskazany w formularzu zamówienia lub telefonicznie. Usługobiorca w takiej sytuacji ma prawo:

a) dokonać zmiany terminu wydarzenia rozrywkowego na podstawie zgodnych ustaleń z Usługodawcą
lub

b) anulować zamówienie wydarzenia rozrywkowego i otrzymać zwrot uiszczonych na rzecz Usługodawcy środków w takiej samej wysokości jaką wpłacił.
2.7. Usługobiorca bierze pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku zniszczenia, uszkodzenia, itp., przez jego grupę wszelkich rzeczy materialnych udostępnionych mu przez Usługodawcę lub jego podwykonawców.

2.8. Usługobiorca jest obowiązany do wcześniejszego uzgodnienia i poinformowania Usługodawcy o dodatkowych ustaleniach pomiędzy Usługobiorcą a podwykonawcami.

W przypadku braku uzgodnienia powyższego z Usługobiorcą lub niepowiadomienia Usługodawcy o powyższych ustaleniach, Usługodawca za powyższe nie ponosi odpowiedzialności.

2.9. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany podwykonawcy w przypadku zaistnienia ,,sił wyższych” jak np. choroba, wycofanie atrakcji/produktu z oferty, etc.

2.10. Usługodawca ma prawo przerwania w każdej chwili wydarzenia rozrywkowego w wyniku nieodpowiedniego zachowania co do podwykonawców, koordynatorów imprezy, pracowników lokali, opiekunów, niszczenia dóbr materialnych Usługodawcy lub podwykonawców.

2.11. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w pkt 2.10 Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu wpłaconej należności.

 

3. Ubezpieczenie

3.1. Uczestnicy oświadczają, że biorą udział w atrakcjach z własnej nieprzymuszonej woli oraz na własne ryzyko.

3.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas realizacji zleconej mu usługi – wydarzeń rozrywkowych.

3.3. Usługodawca zaleca, aby przy podwyższonym ryzyku wystąpienia kontuzji wykupić we własnym zakresie ubezpieczenie NNW, szczególnie jeśli wydarzenie rozrywkowe dotyczy paintball, archery tag, strzelnica, jazda gokartami, jazda sportowymi samochodami, lot samolotem lub helikopterem, bubble football oraz wszelkie inne o podwyższonym ryzyku.

 

4. Postępowanie reklamacyjne

4.1. Wszelkie reklamacje prosimy przesyłać na adres poczty e-mail: info@feelevent.pl lub na adres firmy z zachowaniem formy: imię, nazwisko, adres, kontakt, data atrakcji, dokładny opis oraz powód reklamacji.

4.2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 7 dni licząc od daty otrzymania reklamacji.

4.3. Usługodawca oświadcza, że rozpatrywane będą tylko i wyłącznie reklamacje za pośrednictwo lub organizację wydarzenia, które świadczy Usługodawca. Reklamacje zgłaszane w związku z wykonaną usługą przez podwykonawcę Usługodawcy, pozostawione będą bez rozpoznania.

 

5. Ochrona danych osobowych

5.1. Administratorem danych osobowych podanych w związku z świadczonymi przez Usługobiorcę usługami, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2016.0.922) jest Feel Event Szymon Kęszka z siedzibą główną przy ul. Niedźwiady 53, 62 – 800 Kalisz, NIP: 968 – 093 – 13 – 27, REGON 302826574.

5.2. Usługodawca przetwarza dane osobowe wyłączne w celu realizacji atrakcji.

5.3. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, lecz niezbędne celem prawidłowego wykonania umowy.

 

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827). prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Usługobiorcy w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi – odstąpienie nie jest możliwe w przypadku umów dotyczących usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi z wyznaczonym dniem wykonania usługi.

 

7. Dane osobowe i pliki Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://feelevent.pl/wieczory_kawalerskie/polityka-prywatnosci/

 

8. Środowisko cyfrowe klienta

8.1. Do korzystania ze strony internetowej, w tym przeglądania atrakcji, składania zapytań oraz zamówień niezbędne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, systemem operacyjnym i przeglądarką internetową, umożliwiające przeglądanie stron internetowych,

b) przeglądarka plików pdf, word, excel,

c) aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),

8.2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do Strony internetowej, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

8.3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

8.4. Usługodawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej.

8.5. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem używanym przez Klienta.

 

9. Płatności online

9.1. Serwis www.feelevent.pl korzysta z płatności online za pomocą zewnętrznych serwisów płatniczych tj. dotpay, Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.

9.2. Usługobiorca akceptuje pełen regulamin płatności dotpay.pl, Przelewy24 (w zależności od wyboru serwisu płatniczego).

 

10. Prawa autorskie

10.1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a w szczególności materiały wchodzące w skład Produktów cyfrowych i Usług cyfrowych, są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji.

10.2. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną.

 

11. Postanowienia końcowe

11.1. Usługodawca ma prawo do zmiany regulaminu.

11.2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.

11.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

11.4. Wszelkie spory lub roszczenia będą rozpatrywane w pierwszej kolejności na drodze polubownej, a dopiero po jej wyczerpaniu w Sądzie właściwym dla siedziby Usługodawcy.

11.5. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm). Podanie danych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w wydarzeniu rozrywkowym. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach i w zakresie wskazanym powyżej.

11.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują z dniem publikacji nowego regulaminu. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie

11.7. Uczestników wydarzenia rozrywkowego, atrakcji mogą obowiązywać dodatkowe regulaminy Wykonawców/podwykonawców, które zostaną przekazane bezpośrednio uczestnikom przez samego Wykonawcę.

11.8. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 15.02.2023 r.