Polityka prywatno艣ci

I. Postanowienia og贸lne

Niniejsza Polityka prywatno艣ci okre艣la zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klient贸w korzystaj膮cych z witryny www.feelevent.pl
Niniejsza Polityka prywatno艣ci stanowi wype艂nienie obowi膮zku informacyjnego spoczywaj膮cego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako 鈥濺ODO鈥).

II. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych Klient贸w jest Szymon K臋szka prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Feel Event Szymon K臋szka, miejscowo艣膰 Nied藕wiady 53, 62-800 Kalisz, NIP: 968-093-13-27, REGON: 302826574, adres elektroniczny: info@feelevent.pl

III. Dane kontaktowe

Z Administratorem mo偶na skontaktowa膰 si臋 poprzez nr telefonu 791聽475聽554, e-mail: info@feelevent.pl lub poczt膮 tradycyjn膮 na adres Nied藕wiady 53, 62-800 Kalisz

IV. Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Klient贸w zgodnie z przepisami RODO.
Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego 艣rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj膮ce ochron臋 przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym, przej臋ciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepis贸w oraz zmian膮, utrat膮 lub zniszczeniem.
Administrator o艣wiadcza, 偶e podanie danych oznaczonych we formularzu jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania us艂ugi oraz sporz膮dzenia dokumentacji finansowej.

V. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klient贸w b臋d膮 przetwarzane w nast臋puj膮cych celach:
– realizacji zam贸wionej us艂ugi (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO)
– wystawienia dokumentu sprzeda偶y
– udzielenie odpowiedzi na wiadomo艣膰 przes艂an膮 poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),
– realizacja procesu reklamacji lub odst膮pienia od umowy (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO),
– archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania fakt贸w, kt贸ry jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
– ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami b臋d膮cych realizacj膮 prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),.

VI. Okres przechowywania danych osobowych

Dane Klient贸w b臋d膮 przechowywane przez nast臋puj膮cy okres:
– dane zwi膮zane z realizacj膮 zam贸wie艅 – przez okres 5 lat od zako艅czenia roku w kt贸rym dokonano sprzeda偶y,
– dane zwi膮zane z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie 鈥 w ci膮gu 3 miesi臋cy od momentu wycofania udzielonej zgody.
– dane zwi膮zane z realizacj膮 procesu reklamacji lub odst膮pienia od umowy – przez okres 5 lat od zako艅czenia roku w kt贸rym rozpatrzono reklamacj臋 lub odst膮piono od umowy,
– cele archiwalne 鈥 przez okres niezb臋dny do realizacji tego celu, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezb臋dny do realizacji tego celu.

VII. Zakres zbieranych danych

Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje nast臋puj膮ce dane Klient贸w: adres e-mail, nazwa firmy, imi臋 i nazwisko, telefon, adres, NIP,


VIII. Pliki cookies

Administrator nie zbiera 偶adnych danych w spos贸b automatyczny, za wyj膮tkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z serwisu internetowego.
Pliki cookies stanowi膮 dane informatyczne, w szczeg贸lno艣ci pliki tekstowe, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym Klienta i przeznaczone s膮 do korzystania z serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej, z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu ko艅cowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane s膮 w nast臋puj膮cym celu:
rozpoznanie urz膮dzenia u偶ywanego przez Klienta w celu odpowiedniego wy艣wietlenia zawarto艣ci strony,
tworzenie statystyk, kt贸re pomagaj膮 zrozumie膰, w jaki spos贸b Klienci korzystaj膮 ze stron internetowych, co umo偶liwia ulepszenie ich struktury i zawarto艣ci,
dostosowanie zawarto艣ci i funkcjonowania strony internetowej, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora 艣ledz膮cego, dzi臋ki kt贸remu mo偶liwe jest m.in. sprawdzenie sk膮d pochodzi Klient, z jakiej wyszukiwarki korzysta艂, na jaki link klikn膮艂, jakie s艂owa kluczowe wpisa艂 oraz w kt贸rym momencie przesta艂 korzysta膰 z serwisu,
Przegl膮darki internetowe zazwyczaj domy艣lnie dopuszczaj膮 przechowywanie plik贸w cookies w urz膮dzeniu ko艅cowym Klienta. Klienci mog膮 dokona膰 zmiany ustawie艅 w tym zakresie. Przegl膮darka internetowa umo偶liwia usuni臋cie przechowywanych plik贸w cookies, a tak偶e automatyczne ich blokowanie. Szczeg贸艂owe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegl膮darki internetowej.

IX. Udost臋pnianie danych

W celu realizacji umowy zawartej za po艣rednictwem strony internetowej Administrator udost臋pnia dane osobowe Klient贸w podmiotom po艣rednicz膮cym w realizacji p艂atno艣ci tj. dotpay, Przelewy24.

X. Uprawnienia Klient贸w

Klientowi przys艂uguje prawo dost臋pu do jego danych oraz prawo 偶膮dania ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstaw膮 przetwarzania danych osobowych jest przes艂anka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Klientowi przys艂uguje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstaw膮 przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim dane Klienta s膮 przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody 鈥 Klientowi przys艂uguje tak偶e prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego. Klient mo偶e przes艂a膰 te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, kt贸re stanowi膮 tajemnic臋 przedsi臋biorstwa.
Klient ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania usuni臋cia, a tak偶e ograniczenia przetwarzania.
Klientowi przys艂uguje r贸wnie偶 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj膮cego si臋 ochron膮 danych osobowych.