Regulamin – Vouchery

Regulamin świadczenia usług przez Feel Event Szymon Kęszka

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady zakupu kuponów podarunkowy – voucherów drogą elektroniczną usług:

  1. a) pośrednictwa w rezerwowaniu usług transportowych, rozrywkowych lub rekreacyjnych, świadczonych na rzecz Zleceniodawcy przez osobę trzecią,
    b) zamawiania usług transportowych, rozrywkowych lub rekreacyjnych, świadczonych na rzecz Zleceniodawcy bezpośrednio przez zleceniobiorcę.

1.2. Wykonawcą wydarzeń rozrywkowych jest Feel Event Szymon Kęszka z siedzibą przy ul. Niedźwiady 53, 62 – 800 Kalisz, NIP: 968 – 093 – 13 – 27, REGON 302826574, zwany dalej ,,Zleceniobiorcą”.

  • Organizatorem jest osoba, która zgłasza grupę do wydarzenia rozrywkowego/atrakcji (organizator grupy, koordynator grupy), zwany dalej ,,Zleceniodawcą”. Zleceniodawca działa przy zawieraniu umowy w imieniu własnym oraz pozostałych uczestników o ile voucher jak dla wielu osób.
  • Zawarcie umowy dokonywane jest za pośrednictwem strony internetowej. Należy wybrać voucher, w następnym kroku klient podaje niezbędne dane do realizacji wysyłki vouchera, formę dostawy oraz płatności.
  • Voucher wysyłany jest w formie jaką wybrał klient przy składaniu zamówienia.
  • Po dokonaniu rezerwacji, klient otrzymuje potwierdzenie dokonania rezerwacji na podany w formularzu zgłoszeniowym adres poczty e – mail. Potwierdzenie zawiera szczegóły rezerwacji (dane Zleceniodawcy, rodzaj wybranej atrakcji oraz pozostałe informacje niezbędne do realizacji wydarzenia rozrywkowego). .

 

1.2. Oferta na stronie internetowej www.feelevent.pl nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i może ona ulec zmianie.

1.3. Zleceniodawca jest zobowiązany do poinformowania pozostałych uczestników imprezy o postanowieniach w niniejszym regulaminie. Brak zapoznania się z treścią regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go. Zleceniodawca oraz uczestnicy wydarzenia rozrywkowego są zobowiązani do przestrzegania regulaminów podwykonawców, które mogą być dostarczone przez podwykonawców przed rozpoczęciem atrakcji.

1.4. Zleceniodawca zobowiązuje się do poinformowania wszystkich uczestników wydarzenia rozrywkowego o jego szczegółach i ryzykach związanych z jego realizacją przed jego rozpoczęciem. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zaniedbania powyższego obowiązku przez Zleceniodawcę.

2. Warunki uczestnictwa w wydarzeniach rozrywkowych

2.1. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniach rozrywkowych jest pełnoletność każdej osoby biorącej udział w imprezie oraz posiadanie ważnego ubezpieczenia medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zleceniodawca oświadcza, że wszyscy uczestnicy atrakcji są pełnoletni i ponosi pełną odpowiedzialność za pełnoletność wszystkich uczestników. Zleceniobiorca jest zwolniony od weryfikowania pełnoletności wszystkich uczestników atrakcji i nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji. Zleceniodawca korzystający z wydarzenia rozrywkowego zobowiązany jest do podania prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym niezbędnych informacji w celu prawidłowego, i bezpiecznego zrealizowania wydarzenia rozrywkowego, w związku z czym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości i szkód wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularza zamówienia ponosi wyłącznie Zleceniodawca.

2.2. Zleceniobiorca lub jego podwykonawcy mają pełne prawo do przerwania wydarzenia rozrywkowego w przypadku niestosownego zachowania któregoś z uczestników zabawy (w szczególności agresja, podejrzenie zażycia środków odurzających, nietrzeźwość zagrażająca życiu bądź zdrowiu dla samego uczestnika lub innych osób).

2.3. W przypadku przerwania wydarzenia rozrywkowego w przypadkach, o których mowa w pkt 2.2. powyżej lub gdy wydarzenie zostanie odwołane z winy Zleceniodawcy, Zleceniobiorca nie jest obowiązany do zwrotu wartości zakupionego vouchera.

2.4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za uczestników wskazanych w pkt 2.2. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności, Zleceniodawca jest obowiązany do sprawowania opieki nad wskazanym uczestnikiem.

2.5. Czas lub dostępność atrakcji może ulec zmianie w wskutek działania ,,sił wyższych” niezależnych od Zleceniobiorcy, jakimi są m.in. żałoba narodowa, nieodpowiednia pogoda, uszkodzenie mechaniczne transportu (np. limuzyn), których nikt nie mógł wcześniej przewidzieć, zlikwidowanie działalności przez podwykonawcę, wycofanie oferowanej wcześniej atrakcji przez podwykonawcę (np. sprzedaż środka trwałego/majątku). W takim przypadku Zleceniodawca może skorzystać z jednego z uprawnień opisanych w pkt 2.6. poniżej.

2.6. W przypadku braku możliwości realizacji wydarzenia rozrywkowego z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, niezwłocznie powiadomi on o tej okoliczności Zleceniodawcę na adres mailowy wskazany w formularzu zamówienia lub telefonicznie. Zleceniodawca w takiej sytuacji ma prawo:

  1. a) dokonać zmiany terminu wydarzenia rozrywkowego na podstawie zgodnych ustaleń z Zleceniobiorcą

lub

  1. b) anulować zamówienie wydarzenia rozrywkowego i otrzymać zwrot uiszczonych na rzecz Zleceniobiorcy środków w takiej samej wysokości jaką wpłacił.
  2. c) wymienić voucher na inny.

2.7. Zleceniodawca bierze pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku zniszczenia, uszkodzenia, itp., przez jego grupę wszelkich rzeczy materialnych udostępnionych mu przez Zleceniobiorcę lub jego podwykonawców.

2.8. Zleceniodawca jest obowiązany do wcześniejszego uzgodnienia i poinformowania Zleceniobiorcy o dodatkowych ustaleniach pomiędzy Zleceniodawcą a podwykonawcami.

W przypadku braku uzgodnienia powyższego z Zleceniobiorcą lub niepowiadomienia Zleceniobiorcy o powyższych ustaleniach, Zleceniobiorca za powyższe nie ponosi odpowiedzialności.

2.9. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zmiany podwykonawcy w przypadku zaistnienia ,,sił wyższych” jak np. choroba, wycofanie atrakcji/produktu z oferty, etc.

2.10. Zleceniobiorca ma prawo przerwania w każdej chwili wydarzenia rozrywkowego w wyniku nieodpowiedniego zachowania co do podwykonawców, koordynatorów imprezy, pracowników lokali, opiekunów, niszczenia dóbr materialnych Zleceniobiorcy lub podwykonawców.

2.11. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w pkt 2.10 Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do zwrotu wartości vouchera i dodatkowych opłat.

3. Ubezpieczenie

3.1. Uczestnicy oświadczają, że biorą udział w atrakcjach z własnej nieprzymuszonej woli oraz na własne ryzyko.

3.2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas realizacji zleconej mu usługi – wydarzeń rozrywkowych.

3.3. Zleceniobiorca zaleca, aby przy podwyższonym ryzyku wystąpienia kontuzji wykupić we własnym zakresie ubezpieczenie NNW, szczególnie jeśli wydarzenie rozrywkowe dotyczy paintball, archery tag, strzelnica, jazda gokartami, jazda sportowymi samochodami, lot samolotem lub helikopterem, bubble football.

4. Ochrona danych osobowych

4.1. Administratorem danych osobowych podanych w związku z świadczonymi przez Zleceniobiorcę usługami, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2016.0.922) jest Feel Event Szymon Kęszka z siedzibą główną przy ul. Niedźwiady 53, 62 – 800 Kalisz, NIP: 968 – 093 – 13 – 27, REGON 302826574.

4.2. Zleceniobiorca przetwarza dane osobowe wyłączne w celu realizacji atrakcji.

4.3. Podanie danych osobowych przez Zleceniodawcę jest dobrowolne, lecz niezbędne celem prawidłowego wykonania umowy.

5. Wymiana Voucherów

5. Klient ma prawo wymieć voucher w ciągu 12 miesięcy od dnia zakupu na inny o tej samej wartości co zakupiony voucher. By wymienić voucher należy skontaktować się drogą mailową na adres: info@feelevent.pl

6. Zwroty Voucherów

6. Klient ma prawo zwrócić voucher w ciągu 30 dni od daty zakupu. By dokonać zwrotu należy skontaktować się drogą mailową na adres: info@feelevent.pl

7. Postępowanie reklamacyjne

7.1. Wszelkie reklamacje prosimy przesyłać na adres poczty e-mail: info@feelevent.pl lub na adres firmy z zachowaniem formy: imię, nazwisko, adres, kontakt, data atrakcji, dokładny opis oraz powód reklamacji.

7.2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 7 dni licząc od daty otrzymania reklamacji.

8. Polityka prywatności

8.Serwis www.feelevent.pl korzysta z ,,cookies” w celu dostosowania jak najtrafniejszych wyników wyszukiwania dla użytkownika

9. Płatności online

9.2 Serwis www.feelevent.pl do realizacji sprzedaży voucherów, korzysta z płatności online za pomocą zewnętrznego serwisu płatniczego Przelew24.

9.2. Zleceniodawca akceptuje pełen regulamin płatności Przelew24.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Zleceniobiorca ma prawo do zmiany regulaminu.

10.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

10.3. Wszelkie spory lub roszczenia będą rozpatrywane w pierwszej kolejności na drodze polubownej, a dopiero po jej wyczerpaniu w Sądzie właściwym dla siedziby Zleceniobiorcy.

10.4. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm). Podanie danych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w wydarzeniu rozrywkowym. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach i w zakresie wskazanym powyżej.